Bütçe Harcama Sürecindeki Görevliler

Üst yöneticiler Üst yöneticiler, Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediye-lerde belediye başkanıüst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altın-daki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımı-nın önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sis ...
Kategori: Kpss Puan Hesaplama | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Bütçenin Onaylanması

Mali yıl başlamadan 75 gün önce TBMM’ne gelen bütçe tasarısı 55 gün TBMM plan ve bütçe komisyonunda kalan 20 gün ise TBMM genel kurulunda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür ve bölümler halinde oylar. Merkezi yönetim bütçe kanunu mali yılbaşından önce Resmi Gazetede yayımlanır. Geçici Bütçe Uygulaması:1Kamu yatırım programı, merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafın-dan hazırlanır ve anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Gelir Tahmin Yöntemleri

Bir sonraki mali yılın Gelir bütçesine ilişkin tahminlerin yapılmasında iki tür gelir tahmin yönteminden yararlanılmakta-dır. Bunlar; otomatik tahmin yöntemi ve serbest tahmin yöntemidir. a.Otomatik Tahmin Yöntemi Bu yönteme göre izleyen mali yılın bütçesine ilişkin gelir tahmini geçmiş yılların gelir gerçekleşmeleri esas alınarak ya-pılmaktadır. Otomatik tahmin yönteminin üç ayrı uygulanış biçimi vardır. Otomatik tahmin yöntemi, geçmiş yılları esas aldığı için gelecek yılların gelirlerinin gerçek anlamda tahmin edilmesini sağlamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle günümüzde artık uygulanmamaktadır. i. Bir önceki yıl yöntem ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Gider Bütçesi Tahminlerinin Hazırlanması

Kamu gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının skontolu satışından doğan farklar,, ekonomik, mali ve Her kamu idaresi, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak gider tekliflerini hazırlar. Bütçe gider tekliflerinin hazırlanmasında analitik bütçe sistemine geçişle birlikte yeni bir sistem getirilmiştir. Bu çerçevede her kamu idaresinin gider teklifleri hazırlanırken; şu koşulları taşımak zorundadır; hazırlanan gider teklifleri;sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar i ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku


Kategoriler

    Kpss Puan Hesaplama

    Kpss içeriklerimizle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında sitede yayınlanmasını istediğiniz notları bizlere gönderebilirsiniz. Yayınlanmasını istediğiniz Kpss not içeriklerini belirtirseniz bu doğrultuda size notlar hazırlamaya çalışacağız. Kpss adaylarının puan hesaplama sayfası olan kpss puan hesaplama ile doğru hesaplamalar yaparak Kpss e hazırlanabilirsiniz. Yapmanız gereken netleri üstteki net bölümlerine yazıp kpss puan hesaplama yapabilirsiniz...

© Copyright 2012 KpssPuanHesaplama.Net | Sınava Hazırlık | | TOPlist | Domain