özel harcama vergileri

Belirli malların alım -satımından alınan vergidir. a.  ÖTV: Sadece kanunlarda sayılan belli mallardan alınan vergidir. Bilinen en eski vergidir. Eskiden alışkanlık yapan ve keyif veren mallardan alınırmış. Olumsuz dışsallıklara neden olan topluma zararlı malların tüketimini kısmaya ya- rar.(Pigocu vergileme). Bu vergilere günah vergisi, de denir. T.C.’de bazı lüks ürünlerden, petrol ürünleri, alkol, tütün mamulleri ve sıfır motorlu taşıtlardan alınmaktadır. b.  ÖİV: Bu vergi, telefon ve internet iletişimden alınmaktadır.1999’ da geçici olarak deprem vergisi olarak konuldu an- cak kalıcıhale gelmiştir. II. N. Kaldor’un Harcama ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Katma Değer Vergisi

Katma değer, bir işletmenin aldığı mala (ilk ya da ara mal) kendi faaliyet sonucu kazandırdığı değerdir. Katma değer vergisi ise, bir mala her aşamada kazandırılan bu değer üzerinden alınan bir vergidir. KDV, temelde yayılı muamele vergisine çok benzemektedir. Çünkü katma değer vergisin de, yayılı muamele vergisi gibi, malın üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamaları vergilendirmeye tabi tutar. Ancak, bu iki vergi arasındaki en temel ve en önemli fark, yayılı muamele vergisinde, malın geçirdiği her aşamadaki satış fiyatından vergi alınmasına karşılık, katma değer vergisinde, malın geçirdiği her aşamada yaratılan ek değer (katma değ ...
Kategori: Kpss Puan Hesaplama | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Toplu Muamele Vergileri

Toplu muamele vergileri, imalatın tek safhasında veya ticaret zincirinin tek halkasında, satış fiyatları üzerinden, bir de-faya mahsus olmak üzere alınır. Toplu muamele vergisinde vergi bir defa alındığı için, verginin oranı yüksektir. Bu durum vergi kaçakçılığına, vergi yükümlülerinin bilerek ve isteyerek vergi kanunlarını ihmal etmelerine ve hazinenin gelir kay-betmesine neden olur.Bu sistem kullanılmıyor. >Üretim aşamasında                    -+                            istihsal vergisi >Toptancıaşamasında                  -+                           ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Kurumlar Vergisi

Kurum kazançlarının vergilendirilmesi amacıyla uygulanan bir gelir vergisi çeşididir. Gelir vergileri, gerçek kişilerden ve kurumlardan alınanlar olmak üzere, ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisine gelir vergisi, ikincisine ise kurumlar vergisi denilmekle birlikte, her iki verginin konuları iktisaden aynıdır. Kurumlar vergisi, gelir vergisinin kapsamına giren gelir unsurlarının, ilgili kanunlarla belirtilmiş kurumlar tarafından elde edilmesi halinde, bu kurumların ayrı hukuki kişilikleri sonucu, safi kazançlarından alınan vergilerdir. Kurumlar Vergisinin Özellikleri >      Geneldir, Dolaysızdır, Gayrişahsîdir >      Tek oranhtarife uyg ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Gelir vergisi çeşitleri

Gelir ya çeşitli kaynaklara göre ayrı ayrı, ya bütün kaynaklardan elde edilen kazanç ve iratların toplamı üzerinden ya da bu iki usulün birleştirilmesi şeklinde, önce ayrı ayrı ve sonra, belirli miktarları aştıkları takdirde, aynı irat ve kazançların toplamı üzerinden vergilendirilir. Buna göre, gelir vergileri, sedüler, üniter (toplam) ve birleşik gelir vergisi olarak üç gruba ayrılır. a.Sedüler Gelir Vergisi Sedüler vergi sisteminin esasını, sedül adı verilen gelir unsurlarının her birinin diğerlerinden bağımsız (ayrı) olarak dü-şünülmesi ve bunların ayrı ayrı vergilendirilmesi oluşturur. Gerçekten de, çeşitli gelir kaynaklar ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Subjektif ve Objektif Vergiler

Eğer mükellefin kişisel ve ailevi durumu göz önünde bulundurularak vergileme yapıhrsa, buna şahsi veya sübjektif ver-gi denir. Daha açık bir ifadeyle mükelleflerin ailevi, şahsi ve ekonomik durumlarına göre matrahtan indirim yapılan (geçim indirimi, özel gider indirimi vb) genelde artan oranlı olan ve kazanç ve iratların safi tutarları üzerinde vergileme yapılan vergilere şahsi vergiler denir. Şahsi vergilere örnek olarak, gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi vb. gösterilebilir. Eğer mükellefin kişisel ve ailevi durumu dikkate alınmaksızın, vergileme ekonomik kaynaklar üzerinden ahnıyorsa gay-rişahsî bunlara veya objektif vergi adı verilir. Gayr ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Dolaylı ve Dolaysız vergiler

Dolaysız vergiler, dolaylı vergilere göre daha adildir. Dolaysız vergiler, şahsileştirilebilir. Bu yolla dolaysız vergiler, mü-kelleflerin ödeme güçleri ile uyumlu hale getirilebilir. Dolaysız vergiler mükelleflerin gelir ve serveti üzerinden alınır. Gelir ve servet vergileri, artan oranlı bir tarifeye göre vergilendirilir. Dolayh vergilerde ise şahsilik ilkesi gerçekleştirilmediği için ve bu vergiler objektif bir yapıya sahip olduğu için gayri adildirler. Dolaylı vergilerde mükelleflerin sosyal ve ailevi durumları göz önünde bulundurulamaz. Dolayh ve dolaysız vergiler, yatay ve dikey; adalet açısından farklılık arz etmektedir. Çünkü dolaylı ve ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Vergi Yansıma Şekilleri

Verginin yansımas^şitli şekillerde olabilmektedir.                                                             1 1.  Kanuni Yansıma - Fiili Yansıma                                                                 »                   \ Kanuni Yansıma: Verginin yansımasını, eğer kanun koyucu öngörmüşse, buna kanuni yansıma denir. Kanuni yansı-maya örnek olarak Katma Değer Vergisi ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi gösterilebilir. Bu vergiler, yapıları ge-reği, bu mal ve hizmeti üretenlerin değil, tüketenlerin üzerind ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Verginin Yansıması

Devlete ödenmiş olan bir verginin, bu vergiyi fiilen ödeyen mükellefçe, piyasa koşullarından istifade ederek ödenmiş olan bu verginin karşılığının başka kişilerden çıkarılması (tahsil edilmesi) durumuna, verginin yansıması denir. Yansımanın Aşamaları Yansıma birbirinin devamı olan 4 aşamada meydana gelir. 1.   Verginin Ödenmesi: Verginin yansımasından bahsedebilmek için öncelikle verginin yasal yükümlüsü tarafından alacaklı vergi dairesine vergi borcunun ödenmesi gerekmektedir. 2.   Vurgu (İmpact): Kanuni mükellef tarafından ödenen verginin kişi tarafından yükü algılanması (vurgu) sonucu bu verginin bir başkasına aktarma k ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku

Vergi Kaçakçılığı

Vergi kaçakçılığında, vergiyi doğuran olay meydana gelmiş, vergi mükellefiyeti oluşmuştur. Buna rağmen, mükellef, vergi kanunlarınca üzerine düşen vergi borcunu ya kısmen ödemiş ya da hiç ödememiştir. Vergi kanunumuzda, vergi suç ve cezalarında kaçakçılık suçuna yer verilmiş, mükelleflerin tutulması zorunlu defter veya belgelerinde hesap ve muha-sebe hileleri yapması, bu defter ve belgeleri tahrip etmesi veya gizlemesi, defter kağıt ve belgeleri yok etmesi, sayfalarını koparması vs. kaçakçılıksuçlan arasında sayılmıştır. Vergi kaçakçılığı vergi kanunlarınca suç sayılmıştır. Vergi kaçakçılığında, mükellefler bu suçu istey ...
Kategori: Kpss Maliye | Görüntülenme: | Yorum: 0
Devamını Oku


© Copyright 2012 KpssPuanHesaplama.Net | Sınava Hazırlık | | TOPlist | Domain